Theo mình nếu có điều kiện nên đi ôn vì các sĩ phu Bắc Việt ra đề rất lả trong cách hành văn và nếu không quen với lối sử dụng từ ngữ rất dễ trả lời thiếu ý khiến bạn bị fail