Dear all,

Mọi người nghiên cứu chủ đề lãi vay có chịu VAT không ?

Thuế GTGT đối với khoản lãi tiền vay

(eFinance Online) - Hỏi: Công ty trong quá trình hoạt động có phát sinh nghiệp vụ vay và cho vay dưới dạng hợp đồng hợp tác đầu tư có phân chia lợi nhuận và hợp đồng nhận uỷ thác vốn. Theo Thông tư 06 thì tất cả các khoản tiền lãi vay phải xuất hoá đơn GTGT 10%, đối với khách hàng uỷ thác vốn cho công ty khi hết kỳ hạn cũng phải xuất hoá đơn 10%. Vậy các khoản lãi tiền vay thực chất là có chịu thuế hay không?Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Trong nội dung bài giảng tập huấn từ tháng 9/2012 trở về trước, nội dung của Thông tư số 06/2012/TT-BTC đều được truyền tải tới cộng đồng doanh nghiệp (DN) và các địa phương là: Từ 01/3/2012, thuế GTGT 10% được áp dụng với khoản lãi tiền cho vay mà các DN không phải là tổ chức tín dụng thu được khi cho các tổ chức, cá nhân khác vay tiền của DN. Các Hợp đồng uỷ thác đầu tư, uỷ thác thu xếp vốn của các DN cũng phải áp dụng quy định này vì có phát sinh dòng tiền vào/ra TK của các bên trong Hợp đồng.
Cũng thời gian này, Bộ Tài chính nhận được phản ứng của DN về quy định mới nêu trên nên đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Rất may, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 1551/TTg-KTTH ngày 26/9/2012 mà Bạn có nêu trong thư hỏi và giao Bộ Tài chính hướng dẫn.
Như vậy, có thể hiểu rằng các hoạt động thanh toán khoản lãi tiền cho vay vốn theo quy định của pháp luật dân sự và thể hiện trong các Hợp đồng nêu trên từ nay trở đi sẽ không thuộc diện chịu thuế GTGT (như trước ngày 01/3/2012). Xin chúc mừng DN của Bạn và các DN có phát sinh hoạt động tương tự.
Theo tính chất khấu trừ liên hoàn của thuế GTGT và kinh nghiệm nghề nghiệp của chúng tôi thì Kể từ ngày văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính có hiệu lực pháp luật những Hoá đơn đã phát hành trước đây nếu đã tính thuế GTGT, Bên xuất đã khai thuế đầu ra, Bên nhận đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì không điều chỉnh lại.

(Nguồn: eFinance - www.taichinhdientu.vn )