Để giúp các bạn trong việc xác định rõ thuế nhà thầu ( kể từ năm 2012 áp dụng TT60) một cách chính xác dựa trên nguyên tắc hợp đồng thanh toán theo giá trị net hay gross.

Công thức tính thuế nhà thầu

Doanh thu tính thuế nhà thầu

Doanh thu tính thuế GTGT là DT đã bao gồm tất cả các thuế

Doanh thu tính thuế TNDN là DT đã bao gồm tất cả các thuế trừ thuế GTGT

Cách tính thuế nhà thầu trong trường hợp giá trị hợp đồng bao gồm thuế

Thuế GTGT = Giá trị hợp đồng x tỷ lệ GTGT x thuế suất
Thuế TNDN = (Giá trị hợp đồng – thuế GTGT) x tỷ lệ thuế TNDN

Cách tính thuế nhà thầu trong trường hợp giá trị hợp đồng chưa bao gồm thuế

DTTT TNDN = Giá trị hợp đồng (1- tỷ lệ thuế TNDN)
DTTT GTGT = DTTT TNDN /(1- tỷ lệ GTGT x thuế suất )
Thuế GTGT = DTTT GTGT x tỷ lệ GTGT x thuế suất
Thuế TNDN = DTTT TNDN x tỷ lệ thuế TNDN

Cách tính thuế nhà thầu trong trường hợp giá trị hợp đồng chưa bao gồm thuế GTGT

Thuế TNDN = Giá trị hợp đồng x tỷ lệ thuế TNDN
DTTT GTGT = Giá trị hợp đồng /(1- tỷ lệ GTGT x thuế suất )
Thuế GTGT = DTTT GTGT x tỷ lệ GTGT x thuế suất

Theo onthicpa.com