THÔNG BÁO

TIN VỀ KỲ THI KIỂM TOÁN VIÊN NĂM 2012

Ngày 13/07/2012, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận được Quyết định số 1716/QĐ-BTC ngày 09/07/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Hội đồng thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề năm 2012.
Tại Điều 2 Quyết định 1716/QĐ-BTC có ghi như sau:
" Hội đồng thi hoạt động theo Thông tư số 171/2009/TT-BTC ngày 24/08/2009 của Bộ Tài chính, Qui chế được ban hành kèm theo Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC ngày 16/11/2007 và Quyết định 2648/QĐ-BTC ngày 06/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính".
VACPA xin thông báo tới học viên các lớp học ôn thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề năm 2012 do VACPA tổ chức và bạn đọc được biết để có biện pháp xử lý phù hợp./.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho các bạn khi có thông tin mới.
Trân trọng!
Hà Nội, Ngày 13/07/2012
Ông Bùi Văn Mai - Tổng Thư ký

(Nguồn: vacpa.org.vn)

Mời các bạn xem các qui định trên đây để rõ thêm