Hàng tháng công ty có xuất hóa đơn (ghi là xuất dùng nội bộ, không thu tiền phần hàng hóa dùng cho văn phòng công ty). Công ty hạch toán là doanh thu nội bộ, vậy khi làm báo cáo kết quả kinh doanh thì khoản doanh thu nội bộ này được phản ánh trên báo cáo kết quả kinh doanh như thế nào? Xin hỏi có Thông tư nào hướng dẫn cụ thể không?

Tr
ả lời:

1) Việc ghi chép kế toán hàng hóa xuất dùng nội bộ được thực hiện theo hướng dẫn tại Phần I- Tài khoản kế toán (Điểm 13 - phương pháp kế toán, Tài khoản 156 - Hàng hóa)
"13. Đối với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT khi xuất kho để sử dụng nội bộ:
a/ Nếu hàng hoá xuất kho để sử dụng nội bộ phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ theo giá vốn hàng xuất kho, ghi:
Nợ các TK 623, 627,641,642,.... (Giá vốn hàng xuất kho)
Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (Giá vốn hàng xuất kho).
Đồng thời phản ánh giá vốn hàng xuất kho, ghi:
Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán
Có TK 156- Hàng hoá (1561)
b/ Nếu xuất kho hàng hóa để sử dụng nội bộ, phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp hoặc không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ theo giá vốn hàng xuất kho. Thuế GTGT đầu ra phải nộp không được khấu trừ phải tính vào chi phí, ghi:
Nợ các TK 623,627,641,642,... (Giá vốn hàng xuất kho cộng (+) thuế GTGT đầu ra)
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311)
Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (Giá vốn hàng xuất kho).
Đồng thời phản ánh giá vốn hàng xuất kho, ghi:
Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán
Có TK 156- Hàng hoá (1561)."
2) Việc lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đối với doanh thu bán hàng nội bộ được thực hiện theo hướng dẫn tại Phần II - Hệ thống báo cáo tài chính (Điểm 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (mẫu B02-DN)
" 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01):
Chỉ tiêu này phản ánh tổng doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm và cung cấp dịch vụ trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số phát sinh Có của Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” và Tài khoản 512 “Doanh thu nội bộ” trong năm báo cáo trên sổ Cái hoặc Nhật ký - Sổ Cái."

Theo vacpa.org.vn