Tại Khoản 1, mục IV, phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính, quy định: chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu khoản chi đó thoả mãn 2 điều kiện sau:

“- Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

- Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”

Theo quy định trên, để Chi phí hoa hồng môi giới được tính vào chi phí SXKD khi xác định thu nhập chịu thuế thì phải có hoá đơn, chứng từ hợp pháp, đó là:

- Trường hợp Công ty chi trả hoa hồng môi giới cho khách hàng là các tổ chức kinh doanh:

+ Hợp đồng môi giới: trong đó quy định cụ thể về khoản chi môi giới phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá của đơn vị.

+ Hoá đơn GTGT do khách hàng xuất cho Công ty với thuế suất thuế GTGT 10%.

+ Chứng từ giao, nhận tiền.

- Trường hợp Công ty chi hoa hồng môi giới cho các cá nhân:

+ Hợp đồng môi giới: trong đó quy định cụ thể về khoản chi môi giới phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá của đơn vị.

+ Chứng từ giao, nhận tiền.

+ Chứng từ khấu trừ thuế TNCN do Công ty xuất cho khách hàng mỗi lần chi trả hoa hồng cho khách hàng.

Căn cứ quy định trên, nếu đơn vị phát sinh chi phí hoa hồng môi giới mà có đủ chứng từ đã nêu ở trên và không vượt mức chi khống chế quy định tại điểm 2.19, mục IV, phần B Thông tư số 130/2008/TT-BTC thì được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế.