Có 2 cách.
1. Định giá toàn bộ lại giá trinh của trung tâm thông qua hội đồng thẩm định giá của DN lập ra để ghi nhận giá trị góp vốn.
2. Trung tâm giải quyết toàn bộ các khoản nợ tồn đọng bằng các tài sản hiện có. Số chênh lệch lớn hơn giữa tài sản và nợ phải trả -> ghi vào giá trị góp vốn.
Thông thường thì làm theo cách 1. Trong Biên bản họp của HĐQT sẽ thực hiện việc giải quyết nợ trên theo phương cách nào.

Theo HHKT