Gửi bài trả lời:
Tổng cục Thuế nhận được đơn thư của Bà kiến nghị về việc nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có Công văn số 3759/TCT-TNCN ngày 29/10/2012, trả lời như sau:
- Tại điểm b.3, khoản 6, Điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ, công văn số 230/TCT-TNCN ngày 17/01/2012 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế năm 2011 đã hướng dẫn nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế:
“Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý đơn vị trả thu nhập.”
- Tại điểm 1e, mục IV công văn số 1700/TCT-TNCN ngày 21/5/2010 của Tổng cục Thuế hướng dẫn bổ sung quyết toán thuế TNCN năm 2009 hướng dẫn:
“Cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng đã bị khấu trừ thuế thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân đó cư trú.”
- Tại điểm 3.2c, khoản 3, Mục V, Công văn số 486/TCT-TNCN ngày 11/02/2011 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2010 có hướng dẫn:
“b. Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng đã bị khấu trừ thuế 10% thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân đó cư trú.”
Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp của Bà thường trú tại tỉnh Hà Nam, trong năm 2011 có một nguồn thu nhập duy nhất từ việc bán hàng đa cấp tại Công ty TNHH Thiên Sư trụ sở ở tỉnh Hải Dương, công ty này đã khấu trừ thuế TNCN 10% và cấp cho Bà chứng từ khấu trừ thuế thì Bà có thể nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam.

( Nguồn : vapca.org.vn)