BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

_______

Số: 1578/TCT-TNCN

V/v hướng dẫn quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2009
Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thời gian qua, Tổng cục Thuế nhận được một số ý kiến của các Cục Thuế đề nghị cần hướng dẫn rõ thêm về công thức quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế theo Phụ lục số 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1/ Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và các văn bản hướng dẫn hiện hành thì thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được xác định căn cứ vào thu nhập chịu thuế, các khoản giảm trừ và thuế suất. Trường hợp cá nhân ký hợp đồng lao động nhận lương không bao gồm thuế TNCN (thu nhập sau thuế) thì phải quy đổi ra thu nhập trước thuế để xác định số thuế phải nộp.

2/ Thu nhập NET nêu tại Phụ lục 01/PL-TNCN nói trên là thu nhập/tháng của cá nhân thực nhận theo hợp đồng chưa có thuế TNCN và không bao gồm phần giảm trừ gia cảnh của cá nhân nộp thuế.
Do đó, đối với cá nhân ký hợp đồng nhận thu nhập không bao gồm thuế TNCN, thực chất khoản thu nhập này có cả khoản giảm trừ gia cảnh, vì vậy cần tính trừ khoản giảm trừ gia cảnh, sau đó phần thu nhập còn lại (là thu nhập NET) mới thực hiện quy đổi thành thu nhập trước thuế để tính thuế theo Biểu phụ lục nói trên.
Ví dụ: Ông A là cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả theo hình thức chủ lao động (Công ty) chịu trách nhiệm nộp thuế thay, tiền lương thực lĩnh của ông A là 19 triệu VNĐ/tháng. Ông A có nuôi 2 người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh.
Việc quy đổi thành thu nhập trước thuế và xác định số thuế được tính như sau:
- Thu nhập NET để quy đổi (không bao gồm gia cảnh) = 19 triệu – 7,2 triệu = 11,8 triệu
- Thu nhập tính thuế (trước thuế) sau khi quy đổi tính theo công thức (không bao gồm gia cảnh) = 11,8 triệu – 0,75 triệu)/0,85 = 13 triệu đồng.
- Thuế TNCN phải nộp = {5 triệu x 5%} + {(10 triệu – 5 triệu) x 10% + {(13 triệu – 10 triệu) x 15% = 1.200.000 đồng.

Như vậy, tổng thu nhập chịu thuế của ông A (đã bao gồm thuế TNCN) mà Công ty phải trả tính trong chi phí tiền lương của ông A là 20,2 triệu đồng (bao gồm 1,2 triệu đồng tiền thuế TNCN và 19 triệu đồng tiền lương ông A thực nhận).
Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC (Bộ TC);
- Lưu: VT, TNCN.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương