Công văn 4127-TCT-CS-Vv khai , nộp thuế của nhà thầu nước ngoài