Đề này là Quản trị tài chính chứ không phải Phân tích kinh doanh.