Hàng tháng công ty có xuất hóa đơn (ghi là xuất dùng nội bộ, không thu tiền phần hàng hóa dùng cho văn phòng công ty). Công ty hạch toán là doanh thu nội bộ, vậy khi làm báo cáo kết quả kinh doanh...