PDA

View Full Version : Thuế Thu nhập cá nhân ( PIT)- Personal Income Taxtrietthanh
18-09-2012, 12:14 PM
Thu nhập từ đầu tư vốn có phải chịu thuế không?

Theo Điều 7, Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 như sau:

1. Đối với trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng:

Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng chưa phải nộp thuế TNCN khi nhận cổ phiếu. Khi chuyển nhượng số cổ phiếu này, cá nhân phải nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán và thu nhập từ đầu tư vốn....

2. Đối với trường hợp cá nhân được chia cổ tức bằng tiền nhưng không nhận mà ghi tăng vốn đầu tư cũng áp dụng phương pháp thu thuế TNCN như đối với trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng.
Sau khi nhận cổ tức bằng tiền và ghi tăng vốn đầu tư, nếu cá nhân rút vốn khỏi doanh nghiệp hoặc chuyển nhượng vốn thì phải khai và nộp thuế TNCN tương ứng với phần cổ tức nhận được ngay. Trường hợp giá trị vốn góp được rút khỏi doanh nghiệp hoặc chuyển nhượng lần đầu ít hơn giá trị cổ tức nhận được thì sẽ kê khai và nộp thuế TNCN kế tiếp vào các lần rút vốn hoặc chuyển nhượng sau cho tới khi hết.

Như vậy, nếu thành viên tham góp vốn vào cty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, nếu dùng lợi nhuận để tái đầu tư ( tức tăng vốn) sẽ không chịu thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn.

Mức thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn là: 5%