PDA

View Full Version : Công văn số 2930/TCT-TNCN - 16/8/2012 của Tổng cục Thuế Về chính sách thuế thuế TNCNtrietthanh
30-11-2012, 03:46 PM
Theo hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 4/8/2011 của Bộ Tài chính sử đổi,bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009. Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 của Bộ Tài chính thì :
“ Các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa; tiền lương, tiền công, tiền dịch vụ khác, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 1.000.000 đồng/lần trở lên thì thực hiện khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân theo hướng dẫn sau :

- Áp dụng mức khấu trừ theo tỉ lệ 10% trên thu nhập trả cho các cá nhân có mã số thuế và 20% đối với cá nhân không có mã số thuế; trừ các trường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng (như tiền hoa hồng đại lý bảo hiểm, tiền hoa hồng đại lý sổ xố).

-Trường hợp tổ chức,cá nhân thuê lao động theo hợp đồng thời vụ từ trên 03 tháng đến dưới 12 tháng thì không áp dụng khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên mà thực hiện tạm khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến từng phần tính trên thu nhập tháng


Trường hợp cơ quan chỉ trả thu nhập chưa thực hiện đầy đủ các trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân,qua thanh tra,kiểm tra phát hiện tăng thâm số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thì thực hiện truy thu đủ số thuế tăng thêm nộp NSNN và tùy theo hành vi vi phạm của cơ quan chi trả để áp dụng các mức xử phạt theo đúng các quy định tại Điều 107 và Điều 108 Luật Quản lý thuế. Điều 13 và Điều 14 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; mục III và mục IV Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế.